Huis en gedragsregels

Voor de (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes gelden de volgende huis- en gedragsregels:
 
 • aanwijzingen van het personeel en/of aangewezen derden dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • de gebruiker/bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan de (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes en/of bij het gebruik van (delen van) de (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes in het bezit te zijn van een geldig (toegangs-) en legitimatiebewijs. De gebruiker/bezoeker is verplicht deze op verzoek van medewerkers van zuiderpoortSport te tonen. In geval van weigering hiervan kan de gebruiker de toegang tot (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes worden ontzegd.
 • De gebruiker/bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het sportcomplex:
  • Goederen te koop aan te bieden;
  • Dieren, etenswaren, (alcoholische) consumpties, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de(sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes te brengen of met zich mee te voeren of tegebruiken. 
  • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden;
 • Het is de gebruiker/bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZuiderpoortSport: 
  • Buiten de daartoe aangewezen ruimten in de accommodatie consumpties en/of etenswaren te nuttigen;
  • Rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie  te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft; 
  • Huisdieren met zich mee te voeren, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
  • In of op de accommodatie (met uitzondering van het publicatiebord) kennisgevingen, reclame,affiches of aankondigingen aan te brengen, te doen aanbrengen of te gedogen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van ZuiderpoortSport is verkregen; o lijnen op muren of vloeren te trekken;
  • Zich te begeven in de installatieruimtes en/of aan de installatie wijzigingen aan te brengen. Klachten over de instelling van de installaties kunnen aan de met toezicht/beheer belaste persoon of via de balie van ZuiderpoortSport worden gemeld.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de in gebruik gegeven accommodatie of een gedeelte daarvan aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.
 • Het is verboden voor personen die niet aan wedstrijden, trainingen of oefeningen deelnemen zich in de wedstrijdruimtes, gangen (anders dan de toegangsgang en de tribune van de sporthal), kleedkamers en doucheruimtes te bevinden.
 • In het kader van de algemene veiligheid kunnen de medewerkers van ZuiderpoortSport de gebruikers/bezoekers verzoeken inzage te verschaffen in door de gebruiker meegevoerde (hand) bagage / (sport) tassen of mee te werken aan een veiligheidsfouillering (visitatie). In geval van weigering van medewerking kan de gebruiker/bezoeker de toegang tot de (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes worden ontzegd.
 • Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de gebruiker/bezoeker zal (a) de gebruiker/bezoeker de toegang tot de (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de Politie en (c) de gebruiker/bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst door/van ZuiderpoortSport.
 • Uit de accommodatie worden verwijderd:
  • personen die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen;
  • personen die handelen in strijd met één of meer voorwaarden of bepalingen van deze huis- en gedragsregels, dan wel de aanwijzingen van personeel niet opvolgen;
 • Personen die op grond van voorgaande uit de accommodatie worden verwijderd hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch op restitutie van het door hen betaalde.
 • De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette staat worden achtergelaten; papier en afval moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. In geval van ernstige verontreiniging door de gebruikers en/of bezoekers wordt de accommodatie door medewerkers van zuiderpoortSport schoongemaakt op kosten van de betreffende huurder/gebruiker.
 • De gebruiker/bezoeker mag bij het gebruik van het (sport)accommodaties en bijbehorende buitenruimtes en/of bij zijn bezoek geen hinder of overlast veroorzaken en zal er voor zorgdragen dat vanwege zijn aanwezigheid derden dit evenmin doen.
 • Het verblijf in deze accommodatie is op eigen risico;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Wij behandelen elkaar met respect: gewenste en ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd;
 • Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • In de horecaruimte(n) mogen geen zelf meegebrachte etenswaren en dranken worden genuttigd;
 • Het is niet toegestaan het gehuurde met glas- en/of aardewerk te betreden, met uitzondering van de aanwezige horecaruimte(n);
 • Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen, tenzij anders overeengekomen; 
 • Het is verboden om sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of op enige wijzesporen op deze vloeren (kunnen) achterlaten;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval vannood;
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels;
 
Toevoeging voor het zuiderpoortBad:
 • Douchen voor het zwemmen is verplicht;
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt;
 • Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.
 
De zuiderpoortSport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of
beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.